Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych

W Polsce certyfikację uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych III i II klasy regulują następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
  • Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).

Celem szkolenia jest przekazania kursantowi wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi ładowarkami jednonaczyniowymi.

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne – 8 godz.
2. Dokumentacja techniczna – 8 godz.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godz.
4. Podstawy elektrotechniki – 8 godz.
5. Silniki spalinowe – 16 godz.
6. Elementy hydrauliki – 16 godz.
7. Budowa ładowarek jednonaczyniowych – 32 godz.
8. Technologia robót – 20 godz.
9. Zajęcia praktyczne – 86 godz.

Warunki do spełnienia:

Jednonaczyniowa kl. III

  • Kandydat na operatora musi mieć ukończony 18 rok życia.
  • Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie umożliwiające pracę na stanowisku operatora ładowarki jednonaczyniowej.

Jednonaczyniowa kl. II

  • co najmniej 1 rok stażu pracy na koparce kl.III.
  • Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie umożliwiające pracę na stanowisku operatora ładowarki jednonaczyniowej.

Po ukończeniu kursu kandydat otrzymuje zaświadczenie, które umożliwia odbycie egzaminu państwowego.

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 502-122-238

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130