Audyt na budowie

Budownictwo należy do branży charakteryzujących się bardzo wysokim  poziomem wypadkowości ze względu na występujące w procesie pracy zagrożenia zawodowe. Konsekwencją występowania zagrożeń na budowach są błędy popełniane przez grupy firm podwykonawczych biorących jednocześnie udział w procesie budowy na etapie przygotowania procesu budowy oraz wykonawstwa robót.

Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy, poprzez uwzględnianie takich aspektów związanych z pracą jak: ustalanie zagrożeń i możliwości ich likwidacji, a w razie braku takich możliwości – zastosowanie odpowiednich środków w celu ograniczenia zagrożenia, kontrolowanie istniejącego stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instruowanie pracowników w tym zakresie, a także uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, na każdym poziomie funkcjonowania budowy.

Analiza warunków bhp umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki analizie warunków bhp pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków. Analiza bhp, sporządzona w sposób kompleksowy, pokaże również pracownikom służby bhp, czy ich praca daje spodziewane efekty.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Każde przedsiębiorstwo musi wdrożyć rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby zapewnić zatrudnionym odpowiednie warunki pracy, które nie będą zagrażały zdrowiu i życiu pracowników. Aby sprawdzić obecny stan BHP w przedsiębiorstwie, przeprowadza się audyt, który określa faktyczny stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadaniem audytora jest zapoznanie się z warunkami występującymi w firmie na poszczególnych stanowiskach pracy, pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi, do spełnienia których pracodawca jest zobowiązany.

W trakcie audytu analizie poddawane są następujące obszary:

 • Nadzór i kontrola stanu bhp,
 • Szkolenia bhp (wstępne, okresowe),
 • Medycyna pracy (badania pracowników),
 • Pomieszczenia pracy,
 • Stanowiska i procesy pracy,
 • Maszyny i urządzenia techniczne,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
 • Transport,
 • Magazynowanie,
 • Ochrona przeciwpożarowa,

Efektem audytu jest szybkie i skuteczne wskazanie krytycznych niezgodności z obszarów, gdzie należy podjąć działania naprawcze lub zwiększyć nadzór.

Po zakończeniu audytu przekażemy stosowne dokumenty, które podsumują wykonane czynności wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130