Zadania Służby BHP

Oferowana forma współpracy powierzenia zadań służby bhp specjaliście ds. bhp i ppoż. z CST Consulting zapewni Państwu możliwość koncentracji sił i środków na zasadniczych celach Waszego przedsiębiorstwa. Zagwarantuje również pewność profesjonalnego wykonania ciążących na Państwu obowiązków prawnych. Dzięki temu zyskają Państwo większą elastyczność, redukcję kosztów, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wysoką wydajność.
Usługi nasze w tym zakresie obejmują podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodek Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704)

Godnym pokreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby BHP, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby BHP przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby BHP na umowę o pracę.

W ramach obsługi BHP oferujemy m. in.:

 • szkolenia wstępne BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • przeprowadzenie oceny stanu BHP w firmie,
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
 • sporządzenie okresowej analizy BHP,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • ocenę wydatku energetycznego,
 • sporządzanie instrukcji stanowiskowych BHP,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru (PIP, PIS),
 • pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia -dotyczącego służby BHP,
 • prowadzenie rejestrów,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji oraz nowych inwestycji zakładu pracy pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w  procesach produkcyjnych
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z pozostałych usług.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130