Ppoż. z pokazem ewakuacji w zakładzie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej- stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Dodatkowo o szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej mowa jest w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej to jedno z bardziej istotnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą dotyczącą szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści ochrony przeciwpożarowej, którzy gwarantują niezwykle interesujące wykłady audio-wizualne poparte olbrzymim doświadczeniem oraz praktycznymi przykładami z pracy zawodowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale również dowiedzą się jak rozwija się pożar oraz jak należy postępować w obliczu jego zagrożenia.

Proponujemy Państwu również przygotowanie i przeprowadzenie próbne alarmu oraz sprawdzenie warunków ewakuacji.. W części praktycznej szkolenia proponujemy Państwu zapoznanie się z różnymi typami gaśnic dostosowanymi specjalnie do warunków technicznych panujących w zakładzie pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnioną możliwość sprawdzenia w praktyce jak działa podręczny sprzęt gaśniczy oraz jak należy reagować na pierwsze symptomy pożaru.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej obsługi oraz właściwego doboru gaśnicy w zależności od rodzaju palącego się materiału, oraz skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi.

Organizacja szkolenia zakłada dwie części:

Szkolenia teoretyczne – prowadzone jest w formie wykładów, które realizowane są przy pomocy nowoczesnych technik przekazu (filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne, itp.),

Szkolenia praktyczne –prowadzone  w formie pokazu obsługi sprzętu gaśniczego. Próbne alarmy oraz sprawdzenie warunków ewakuacji. Możliwe przeprowadzenie próby ewakuacji.

Program szkolenia:

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
 • zapoznanie z środkami gaśniczymi
 • dobór gaśnic
 • rozmieszczenie gaśnic
 • lokalizacja pożaru
 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
 • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych
 • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 • metody gaszenia pożarów z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i zasady jego rozmieszczania
 • zapoznanie z technikami poruszania się w budynku
 • odnajdywanie drogi ucieczki
 • ewakuacja ludzi
 • ewakuacja mienia
 • podział ról podczas ewakuacji
 • zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi

Miejsce szkolenia:

Terminy i miejsca przeprowadzenia szkolenia uzgadniane są z bezpośrednio z zainteresowanymi stronami. Szkolenia mogą odbywać się w wybranym przez Państwa zakładzie pracy oraz w siedzibie naszej firmy.

Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez przepisowe zapoznanie pracowników z wymaganiami przeciwpożarowymi panującymi na terenie zakładu pracy oraz zdobycie prze nich wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Otrzymanie stosownego zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia przez uczestnika szkolenia.
Uczestnicy w części praktycznej szkolenia gaszą prawdziwy ogień stosując podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ich zakładu pracy.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych szkoleń nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130