Bezpieczna praca na wysokości

Praca na wysokościach została zdefiniowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) w rozdziale 6 pt. „Prace szczególnie niebezpieczne”. §105 precyzuje, że jako pracę na wysokościach rozumie się taki typ pracy, który wymaga od pracownika przebywania na poziomie powyżej 1m nad podłogą lub ziemią.

Praca na wysokości to jedno z największych zagrożeń w miejscu pracy. Kurs ‘’Bez upadku – Bezpieczna praca na wysokości’’, ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac wysokościowych. Kurs zorganizowany w formie seminarium teoretycznego ma za zadanie wskazać techniki asekuracji oraz bezpiecznego poruszania się w pionie i w poziomie na wszelkich obiektach wysokościowych. Według kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownych szkoleń pracownikom, zapewniając im bezpieczeństwo.

Celem szkolenia jest:

 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania pracy na wysokości.
 • Odpowiedni sposób doboru środków ochrony indywidualnej.
 • Zapoznanie się z metodami pracy na wysokości oraz sprzętem niezbędnym do tego typu działań.
 • Zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi prac na wysokościach oraz ryzykiem zawodowym występującym w pracach wysokościowych.
 • Przygotowanie teoretyczne  do instalowania lin poręczowych, asekuracyjnych i roboczych.

Warunki do spełnienia

odbyte szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości,
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,

Program Szkolenia

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY PRACY

 • Przepisy bhp dotyczące pracy na wysokości.
 • Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA I NIEBEZPIECZNE WYSTĘPUJĄCE W PRACY 

 • Wysokość jako czynnik niebezpieczny i uciążliwy w pracy.
 • Odpadnięcie jako czynnik szkodliwy i niebezpieczny dla zdrowia.
 • Współczynnik odpadnięcia, teoria sił działających przy powstrzymywaniu spadania.

DOBÓR I OMÓWIENIE SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO PRAC NA WYSOKOŚCI

 • Uprzęże i ich rodzaje.
 • Systemy łącząco-amortyzujące.
 • Kaski i ich rodzaje.
 • Dynamiczne elementy asekuracji ( liny, taśmy).
 • Elementy kotwiące ( karabinki, haki ).

SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI

 • Systemy asekuracji poziomej.
 • Systemy asekuracji pionowej.
 • Masy kotwiące.
 • Siatki ochronne.

METODY WYKONYWANIA BEZPIECZNEJ PRACY NA WYSOKOŚCI

 • Metody asekuracji podczas wchodzenia po drabinie.
 • Metody asekuracji podczas prac na rusztowaniu.
 • Metody asekuracji podczas pracy na dachach.
 • Metody asekuracji podczas prac montażowych.

PRACA NA WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PODESTÓW RUCHOMYCH

 • Zasady pracy z podestem ruchomym.
 • Zasady zabezpieczania miejsc pracy z wykorzystaniem podestów ruchomych.
 • Podstawy bezpiecznego zachowani się w koszu podestu ruchomego.

Miejsce szkolenia:

Terminy i miejsca przeprowadzenia szkolenia uzgadniane są z bezpośrednio z zainteresowanymi stronami. Szkolenia mogą odbywać się w wybranym przez Państwa zakładzie pracy oraz w siedzibie naszej firmy.

Czas trwania szkolenia
8 godzin (godziny są godzinami lekcyjnymi – 45 min).

Po zakończenia szkolenia wystawiane są zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych szkoleń nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130