Aktualności

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od 4 maja 2019

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy od 4 maja 2019

Autor: Administrator / Data publikacji: 07-05-2019

Zgodnie z wprowadzoną zmianą w przepisach, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących – art. 221 § 1 Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r.:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  4. wykształcenie,
  5. kwalifikacje zawodowe,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uzyskanie danych osobowych od osób ubiegających się o etat lub zatrudnionego pracownika może obejmować tylko zakresie niezbędny do ich potwierdzenia. Równocześnie pracodawca ma obowiązek oceny, czy wszystkie gromadzone dane niezbędne są do zatrudnienie kandydata. Analizując kwestie pozyskiwania danych osobowych należy wskazać, iż nie każdy stosunek pracy tłumaczy gromadzenie danych związanych z wykształceniu czy kwalifikacjami zawodowymi. Toteż nowe przepisy stanowią, że danych odnoszących się do: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia pracodawca żąda wyłącznie, gdy są one niezbędne do wykonywania konkretnego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

Pozostałe dane osobowe będą mogły być pozyskiwane z zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego prawem. Podkreślić należy, że obowiązek ten wynikać może zarazem z przepisów Kodeksu pracy, jak i wyodrębnionych przepisów prawnych.

Przed wprowadzeniem zmian w przepisach, pracodawca miał prawo żądać od kandydata do pracy podania następujących danych:

1) imienia (imion) i nazwiska,

2) imion rodziców,

3) daty urodzenia,

4) miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),

5) wykształcenia,

6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, od 4 maja pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy podania danych: imion rodziców oraz miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji). Pracodawca będzie mógł natomiast żądać od kandydata do pracy danych kontaktowych (np. nr telefonu, adres e-mail).

Aktualności