Kurs bezpieczna obsługi żurawi, wciągników i wciągarek

Żurawie, wciągarki i wciągniki używane są w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle stoczniowym,  ale również w halach produkcyjnych, w punktach przeładunkowych czy magazynach. Dzięki zróżnicowanym typom konstrukcyjnym, można je stosować do różnorodnych prac.

Warunkiem korzystania z wymienionych urządzeń jest uzyskania kwalifikacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) jest ukończenie kursu przygotowującego kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie powyższych czynności w ruchu zakładu górniczego pod ziemią) w zakresie obsługi wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek w jednym z następujących zakresów:

 • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. [II W]

CST Consulting organizuje szkolenia umożliwiające uzyskanie uprawnień do obsługi wciągników i wciągarek oraz żurawi stacjonarnych.

Cele kształcenia

Zapoznanie z wybranymi i aktualnie obowiązującymi zagadnieniami prawnymi, z budową, zasadą działania i bezpieczną eksploatacją urządzeń

Program

Podczas kursu omawiane są następujące zagadnienia:

I. Wiadomości o dozorze technicznym

 • Formy i zakres dozoru technicznego

II. Cięgniki

 • Podział
 • Klasyfikacja

III. Wciągniki i wciągarki

 • Typy
 • Budowa

IV. Eksploatacja

 • Wciągników
 • Wciągarek

V. Mechanizmy

 • Podnoszenia
 • Jazdy

VI. Wymagania eksploatacyjne

VII. Budowa i eksploatacja zawiesi

VIII. Hakowy

 • Obowiązki
 • Wymagania

IX. Ćwiczenia praktyczne

Warunki do spełnienia:

 • Kandydat na operatora musi mieć ukończony 18 rok życia.
 • Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie umożliwiające pracę na stanowisku operatora żurawi, wciągarek oraz wciągników.

Po ukończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na operatora wciągarek, wciągników i żurawi stacjonarnych.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu, swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 502-122-238

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
Tel.: +48 733-931-130